حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا


۹ محرم ۹۴ (اصفهان)

 ۹ محرم ۹۴ (اصفهان)

 

 

مراسم کامل ۹ محرم با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی

 

 

 

مکان برگزاری : اصفهان ۹۴

۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۹ محرم ۹۴ حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمیX حمید علیمی علی کاکاوند، حمیدرضا علیمی، دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های رمضان علیمی، سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علی کاکاوند،علیمی،متن نوحه های حمید علیمی،محرم مکتب الحسین ۹۴، مکتب الحسین اصفهان، نهم محرم ۹، نهم محرم ۹۴ حمید علیمی، نهم محرم علیمی، نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت مکتب الحسین اصفهان،

۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۹ محرم ۹۴ حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمیX حمید علیمی علی کاکاوند، حمیدرضا علیمی، دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های رمضان علیمی، سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علی کاکاوند،علیمی،متن نوحه های حمید علیمی،محرم مکتب الحسین ۹۴، مکتب الحسین اصفهان، نهم محرم ۹، نهم محرم ۹۴ حمید علیمی، نهم محرم علیمی، نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت مکتب الحسین اصفهان،

۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۹ محرم ۹۴ حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمیX حمید علیمی علی کاکاوند، حمیدرضا علیمی، دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های رمضان علیمی، سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علی کاکاوند،علیمی،متن نوحه های حمید علیمی،محرم مکتب الحسین ۹۴، مکتب الحسین اصفهان، نهم محرم ۹، نهم محرم ۹۴ حمید علیمی، نهم محرم علیمی، نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت مکتب الحسین اصفهان،

۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۹ محرم ۹۴ حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمیX حمید علیمی علی کاکاوند، حمیدرضا علیمی، دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های رمضان علیمی، سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علی کاکاوند،علیمی،متن نوحه های حمید علیمی،محرم مکتب الحسین ۹۴، مکتب الحسین اصفهان، نهم محرم ۹، نهم محرم ۹۴ حمید علیمی، نهم محرم علیمی، نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت مکتب الحسین اصفهان،

۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۹ محرم ۹۴ حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمیX حمید علیمی علی کاکاوند، حمیدرضا علیمی، دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های رمضان علیمی، سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علی کاکاوند،علیمی،متن نوحه های حمید علیمی،محرم مکتب الحسین ۹۴، مکتب الحسین اصفهان، نهم محرم ۹، نهم محرم ۹۴ حمید علیمی، نهم محرم علیمی، نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت مکتب الحسین اصفهان،

۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۹ محرم ۹۴ حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمیX حمید علیمی علی کاکاوند، حمیدرضا علیمی، دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های رمضان علیمی، سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علی کاکاوند،علیمی،متن نوحه های حمید علیمی،محرم مکتب الحسین ۹۴، مکتب الحسین اصفهان، نهم محرم ۹، نهم محرم ۹۴ حمید علیمی، نهم محرم علیمی، نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت مکتب الحسین اصفهان،

۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۹ محرم ۹۴ حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمیX حمید علیمی علی کاکاوند، حمیدرضا علیمی، دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های رمضان علیمی، سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علی کاکاوند،علیمی،متن نوحه های حمید علیمی،محرم مکتب الحسین ۹۴، مکتب الحسین اصفهان، نهم محرم ۹، نهم محرم ۹۴ حمید علیمی، نهم محرم علیمی، نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت مکتب الحسین اصفهان،

۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۹ محرم ۹۴ حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمیX حمید علیمی علی کاکاوند، حمیدرضا علیمی، دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های رمضان علیمی، سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علی کاکاوند،علیمی،متن نوحه های حمید علیمی،محرم مکتب الحسین ۹۴، مکتب الحسین اصفهان، نهم محرم ۹، نهم محرم ۹۴ حمید علیمی، نهم محرم علیمی، نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت مکتب الحسین اصفهان،

۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۹ محرم ۹۴ حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمیX حمید علیمی علی کاکاوند، حمیدرضا علیمی، دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های رمضان علیمی، سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علی کاکاوند،علیمی،متن نوحه های حمید علیمی،محرم مکتب الحسین ۹۴، مکتب الحسین اصفهان، نهم محرم ۹، نهم محرم ۹۴ حمید علیمی، نهم محرم علیمی، نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت مکتب الحسین اصفهان،

۲۹ محرم ۹۳ (تهران)صوتی و تصویری + گزارش تصویری، ۹ محرم ۹۴ حمید علیمی، حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید رضا علیمی، حمید علیمی،حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمیX حمید علیمی علی کاکاوند، حمیدرضا علیمی، دانلود مداحی محرم ۹۰، دانلود نوحه های حمید علیمی،دانلود نوحه های رمضان علیمی، سایت حمید علیمی،سایت اختصاصی حمید علیمی،سایت تخصصی حمیدرضا علیمی،سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا،عکس از حمید علیمی،علیمی،علی کاکاوند،علیمی،متن نوحه های حمید علیمی،محرم مکتب الحسین ۹۴، مکتب الحسین اصفهان، نهم محرم ۹، نهم محرم ۹۴ حمید علیمی، نهم محرم علیمی، نوای کربلا،هیئت مکتب الحسین اصفهان،هیئت مکتب الحسین اصفهان،

مناجات و روضه

روضه

روضه – حاج مهدی منصوری

روضه و مناجات – امام رضا علیه السلام

تک – تازه اول دردهای منه – حاج مهدی منصوری

تک – من نمیخوام که از تو جداشم

سنگین – شب آخری وقت بارونه

سنگین – بیا با من هم سخن شو امشبو

سنگین – امشب عزیز فاطمه – سید اکبر میری

سنگین – امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود

دودمه – امشبی را شه دین

سنج و دمام – حمیدرضا علیمی – سید اکبر میری – ۱

سنج و دمام – حمیدرضا علیمی – سید اکبر میری – ۲

سنج و دمام – حمیدرضا علیمی – سید اکبر میری – ۳

سنج و دمام – حمیدرضا علیمی – سید اکبر میری – ۴

سنج و دمام – حمیدرضا علیمی – سید اکبر میری – ۵16,837 مرتبه

4 پاسخ به “۹ محرم ۹۴ (اصفهان)”

 1. عاشق حمید گفت:

  سلام لطفا مراسم شام غریبان رو هم بزارید

 2. محسن گفت:

  سلام.گذارش تصویری نداره؟؟

 3. javad4233 گفت:

  سلام
  مراسم شب عاشورا(شب۱۰ محرم) و شام غریبان کی روی سایت قرار میگیره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تصویر امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.