حمید علیمی

اینستاگرام سایت نوای کربلا
اینستاگرام سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا
سایت نوای کربلا


شب عاشورا ۸۲ (کاشان)

شب عاشورا ۸۲ (کاشان)

 

 

 

مراسم کامل شب عاشورا با مداحی کربلایی حمیدرضا علیمی

 

 

مکان برگزاری : هیئت دیوانگان حسین کاشان . سال ۸۲

 

 

 

کلمات کلیدی :

 شب عاشورا ۸۲ (کاشان)، شب عاشورا حمید علیمی، شب عاشورا سال ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ علیمی، ربنا آتنا زینب فی الدنیا حمید علیمی، محشر چه باک دارم حمید علیمی، بین تموم شاه ها شاهم فقط حسینه حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،شب عاشورا ۸۲ (کاشان)، شب عاشورا حمید علیمی، شب عاشورا سال ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ علیمی، ربنا آتنا زینب فی الدنیا حمید علیمی، محشر چه باک دارم حمید علیمی، بین تموم شاه ها شاهم فقط حسینه حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،شب عاشورا ۸۲ (کاشان)، شب عاشورا حمید علیمی، شب عاشورا سال ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ علیمی، ربنا آتنا زینب فی الدنیا حمید علیمی، محشر چه باک دارم حمید علیمی، بین تموم شاه ها شاهم فقط حسینه حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،شب عاشورا ۸۲ (کاشان)، شب عاشورا حمید علیمی، شب عاشورا سال ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ علیمی، ربنا آتنا زینب فی الدنیا حمید علیمی، محشر چه باک دارم حمید علیمی، بین تموم شاه ها شاهم فقط حسینه حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،شب عاشورا ۸۲ (کاشان)، شب عاشورا حمید علیمی، شب عاشورا سال ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ علیمی، ربنا آتنا زینب فی الدنیا حمید علیمی، محشر چه باک دارم حمید علیمی، بین تموم شاه ها شاهم فقط حسینه حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،شب عاشورا ۸۲ (کاشان)، شب عاشورا حمید علیمی، شب عاشورا سال ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ علیمی، ربنا آتنا زینب فی الدنیا حمید علیمی، محشر چه باک دارم حمید علیمی، بین تموم شاه ها شاهم فقط حسینه حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،

عنوان  
روضه ۱ خودت ببین حسین من(شور)
روضه ۲ محشر چه باک دارم(شور)
روضه ۳ ربنا آتنا زینب فی الدنیا (شور)
روضه ۴ یا اهل العالم (تک)
بین تموم شاه ها شاهم فقط حسینه (شور) ای همسفر زینب (شور)
 روضه آخر  
   
   
   

 

 

کلمات کلیدی :

شب عاشورا ۸۲ (کاشان)، شب عاشورا حمید علیمی، شب عاشورا سال ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ علیمی، ربنا آتنا زینب فی الدنیا حمید علیمی، محشر چه باک دارم حمید علیمی، بین تموم شاه ها شاهم فقط حسینه حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،شب عاشورا ۸۲ (کاشان)، شب عاشورا حمید علیمی، شب عاشورا سال ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ علیمی، ربنا آتنا زینب فی الدنیا حمید علیمی، محشر چه باک دارم حمید علیمی، بین تموم شاه ها شاهم فقط حسینه حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،شب عاشورا ۸۲ (کاشان)، شب عاشورا حمید علیمی، شب عاشورا سال ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ علیمی، ربنا آتنا زینب فی الدنیا حمید علیمی، محشر چه باک دارم حمید علیمی، بین تموم شاه ها شاهم فقط حسینه حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،شب عاشورا ۸۲ (کاشان)، شب عاشورا حمید علیمی، شب عاشورا سال ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ علیمی، ربنا آتنا زینب فی الدنیا حمید علیمی، محشر چه باک دارم حمید علیمی، بین تموم شاه ها شاهم فقط حسینه حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،شب عاشورا ۸۲ (کاشان)، شب عاشورا حمید علیمی، شب عاشورا سال ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ علیمی، ربنا آتنا زینب فی الدنیا حمید علیمی، محشر چه باک دارم حمید علیمی، بین تموم شاه ها شاهم فقط حسینه حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،شب عاشورا ۸۲ (کاشان)، شب عاشورا حمید علیمی، شب عاشورا سال ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ حمید علیمی، محرم ۸۲ علیمی، ربنا آتنا زینب فی الدنیا حمید علیمی، محشر چه باک دارم حمید علیمی، بین تموم شاه ها شاهم فقط حسینه حمید علیمی، حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید رضا علیمی،حمیدرضا علیمی، حمید علیمی، حمید علیمی دانلود مداحی حمید علیمی، حمید علیمی علی کاکاوند،دانلود سینه زنی جدید، دانلود نوحه های حمید علیمی، سایت حمید علیمی، سایت اختصاصی حمید علیمی، سایت تخصصی حمیدرضا علیمی، سایت حمید علیمی، سایت نوای کربلا، علیمی، علیمی، نوای کربلا،


3,669 مرتبه

16 پاسخ به “شب عاشورا ۸۲ (کاشان)”

 1. مهدی گفت:

  باسلام و خسته نباشی
  اقا حمید شهادت امام جواد کجا مراسم دارن؟
  سپاس گذارم

 2. یه عاشق گفت:

  علی جان سلام خیلی عزیزی برای ما ممنون که جواب دادی
  علی جان حمید اقا اصلا ازدواج کرده خیلی ممنون میشم جواب من رو بدین
  چون الا۳۴سال سن داره خیلی عجیب که بچه ندارن
  ببخشید این رو جواب بده قول میدم دیگه سوال خصوصی نکنم

 3. مهدی گفت:

  باسلام و خستخ نباشی
  چرا اطلاع رسانی کم هست
  سامانه هم که خرابه
  درضمن بنده میتونم تو ضبط صوت از طریق میکسر کمکتون کنم
  کارت صدا دارم ، اگه کاری برمیاد از دستمون ما هستیم
  یاعلی

 4. یوسف گفت:

  سلام…
  خسته نباشید بابت همه زحماتی که می کشین…بدونه هیچ تعارفی خوش به سعادت و لیاقتی که دارین ، خدمت کردن تو دستگاه اهل بیت به هر نحوه و طریقی که باشه مقدسه و قابل ستایش…دستتون رو می بوسم و عاجزانه ازتون می خوام که منم دعا کنین…
  چند وقته پیش تو سایت یکی از بچه های با عشق که برای آقا سید جواد قلم میزنه مختصریی از زندگیم و خوابی که همه چیزم رو زیرو رو کرد تعریف کردم…البته مطمئنم تا اون شب خواب بودم و خدا خواست بیدار شم…ولی منه روسیاه جنبه و ظرفیت این فشار رو ندارم…همه دعاهام به تعبیر شدنه اون خواب خلاصه میشه …از اون به بعد آروم و قرار ندارم…هر مسئله ای که از اون به بعد باهاش برخورد می کنم یه طرفش وصل میشه به آقا سید جواد و ارباب نازنینش…برای من ، آقا سید جواد ساقیه “می ای “شده که مستی اش ذکر علی و اولاد علی…گرچه حتی فکر مستی با نام سید الشهداء برای من سنگینه و خودم رو تو اون وادی نمی تونم تصور کنم ولی من بدجوری عاشق این ساقی شدم…بدجوری سردرگم شدم…هیچ وقت تو بسداری نصیبم نشد آقا سید رو ببینم ولی مطمئنم به قولی که بهم داده عمل می کنه…این حرفها در مورد آقا حمید علیمی هم صدق می کنه…شما رو قسم میدم به عظمت اسم مبارک مولا ، اگه به آقا حمید دسترسی دارین بهش بگین یه گوشه از این کشور یه کسی هست که آرزوش دیدن شما و نشستن کنار شما تو یکی از مجلسای روضه تونه… بهش بگین دستمون نمی سه ولی هر لحظه مون گره خورده با روضه هاش…باید دلمون رو به صدا و تصویر تو موبایلمون خوش کنیم…قسمتون دادم پیغامم رو بهش برسونید…کاش شرایط اش مهیا میشد شب روضه عمه سه ساله کنار آقا حمید باشم……………

 5. مسعود گفت:

  یه ذره به نظر کاربرا ارزش قائل نمیشی
  بارها خواهش کردم محرم ۸۷ رو بصورت مجلس کامل در سایت قرار بدین قولش رو هم دادین اما با جمله در آرشسو موجود است پیچوندیآرشیوی ک ناقققققققققققققصصصصصصصصصصصصصصصصصههههههههه

 6. یه عاشق گفت:

  سلام سوالی دارم علی جان خواهش میکنم جواب من رو بدین
  حمید اقا بچه دارن میدونم شخصی ولی برام مهم
  ممنون از زحماتت علی جان

 7. ولید گفت:

  سلام علی جان حمید اقا شب شهادت امام جواد هیئت جواد الائمه قم مراسم دارن
  یاذت نره اعلام کنی.خیلی مخلصیم

 8. علی گفت:

  سلام
  امسال اقا حمید برای محرم اصفهان هستن انشالله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 9. امید گفت:

  سلام
  ببخشید اگه میشه محرم کامل اون سالی رو که نوحه(باز محرم شد،ماه ماتم شد)و(خوردم قسم همیشه نوکر تو بمونم) این نوحه ها رو شب اول خوند ک آخرشم روضه حضرت علی اصغر رو خود.
  داشتم میگفتم؛؛دادا محرم کامل این سال رو بذار
  ممنون بابت زحمتتاتون
  یاعلی

 10. مسعود گفت:

  ممنووووووووووووووووووووون ودیگر هیچ

 11. محسن گفت:

  آقای کاکاوند آقا حمید ولادت امام رضا کجا مراسم دارند لطفا در سایت درج کنید

 12. حمید گفت:

  سلام.خسته نباشید.اگه میشه شهادت حضرت رقیه سال ۸۲ را بذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تصویر امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.